Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERIMAGE B.V.

Artikel 1. Definities

1.1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Interimage: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Interimage B.V. gevestigd aan de Golf van Biskaje 7a/b te Woerden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30085971; BTW Nummer: NL 805228780B01 b. wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Interimage een aanbieding doet of een leverantie of een prestatie verricht; c. consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Interimage en de wederpartij; e. website: de website www.interimage.com waar producten besteld kunnen worden bij Interimage. Artikel 2. Algemeen

2.1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, transactie en iedere overeenkomst tussen Interimage en de wederpartij, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij.

2.2.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Interimage vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4.

Indien Interimage niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Interimage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2.6.

Interimage heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Interimage zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld in de aanbieding/offerte. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn is komen te vervallen.

3.2.

Alle bij aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, schetsen, tekeningen en verdere gegevens zoals maten, gewichten en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

3.3.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e- mailberichten van Interimage binden Interimage niet.

3.4.

Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

3.5.

Interimage heeft het recht te bepalen dat producten slechts in bepaalde minimale hoeveelheden besteld kunnen worden. Artikel 4.Website

4.1.

Interimage garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2.

Interimage is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website. Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1.

Bij gebruik van de website dient de wederpartij zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.

Het is de wederpartij niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3.

Het is de wederpartij niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Interimage of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd. Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij: a. de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Interimage heeft geretourneerd; of b. het aanbod van Interimage schriftelijk, via de fax, via de e-mail of mondeling heeft aanvaard; of c. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

6.2.

De wederpartij kan pas een bestelling via de website plaatsen nadat de wederpartij heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3.

Onverwijld nadat de bestelling via de website is geplaatst, stuurt Interimage de wederpartij een bevestiging van de bestelling via de e-mail. Artikel 7. Ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens

7.1.

Het is de wederpartij niet toegestaan om gebruik te maken van de door Interimage verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens, zolang zulks niet uitdrukkelijk blijkt uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Ondanks verstrekking van ontwerpen, tekeningen, modellen en andere gegevens, blijven de (intellectuele) eigendomsrechten bij Interimage als niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2.

Indien de wederpartij aan Interimage opdracht geeft om te presteren op basis van de door de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, dan staat de wederpartij ervoor in dat de door Interimage te verrichten prestatie, redelijkerwijs mogelijk is op basis van deze tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens.

7.3.

Adviezen van Interimage met betrekking tot het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met de door Interimage te leveren zaken of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Artikel 8. Onderzoek naar het bestaan van rechten

8.1.

Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij. Artikel 9. Levertijd en levering

9.1.

Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Bij een niet tijdige aflevering, dient de wederpartij Interimage schriftelijk in gebreke te stellen. De maximale levertijd bedraagt 8 werkdagen.

9.2.

De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van de verplichtingen noodzakelijke gegevens aan Interimage ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/formaliteiten door de wederpartij zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling - indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden-, is ontvangen.

9.3.

De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende welke de prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet is opgeschort, of gedurende welke door overmacht de nakoming is verhinderd.

9.4.

Indien Interimage het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Interimage de wederpartij daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Interimage eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.5.

Levering van de door Interimage te gebruiken materialen geschiedt af-kantoor, werkplaats of magazijn van Interimage of vanuit een door Interimage nader te bepalen plaats. Dit is niet anders als Interimage voor transport zorgdraagt. Voor de consument die een bestelling via de website plaatst, geldt dat het risico van het product over gaat op de consument op het moment dat de consument het product in ontvangst heeft genomen.

9.6.

De wederpartij is verplicht om aan de nakoming door Interimage de prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Wordt deze medewerking niet gegeven, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd: a. Wanneer Interimage voor vervoer zorgdraagt, indien de zaken aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk is; b. Indien de wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de zaken op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege haar worden afgehaald. In deze gevallen geraakt de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Al de kosten voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van de wederpartij, zulks onverminderd de overige rechten ter zake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijk tarieven.

9.7.

Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. Interimage wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen. Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud ingeval de wederpartij een bedrijf is

10.1.

Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Interimage, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de wederpartij, totdat alle betalings- en andere verplichtingen die de wederpartij jegens Interimage heeft met betrekking tot de krachtens overeenkomst geleverde/te leveren zaken, de verrichte/te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming, zijn nagekomen.

10.2.

De door Interimage onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken mogen niet door de wederpartij, anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, worden doorverkocht aan derden. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3.

Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Interimage gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling afgeleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hieraan mede te werken op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag. De wederpartij verleent Interimage reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimtes te (doen) betreden. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van terugneming en de door Interimage geleden schade.

10.4.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Interimage zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.5.

De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Interimage: a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Interimage; b. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; c. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Interimage op de wijze als die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; d. De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Interimage geleverde te verpanden aan Interimage op de wijze als die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW; e. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Interimage ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen, welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. Artikel 11. Prijzen

11.1.

AIle prijzen gelden voor levering af magazijn van Interimage en zijn exclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke dan ook, en luiden telkens in euro’s. 11.2. Aan de consument kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief BTW.

11.3.

De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief BTW. Voordat de wederpartij de bestelling kan plaatsen wordt de prijs van zijn bestelling inclusief BTW op de website weergegeven.

11.4.

Interimage is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.

11.5.

Interimage stelt de wederpartij telkens zo spoedig mogelijk in kennis indien en voor zover Interimage gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. Bij prijswijzigingen die leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van 10% of minder, is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11.6.

De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst binnen 1 maand na de datum van mededeling van de prijsverhoging. Artikel 12. Meer- en minderwerk

12.1.

Het werk omvat alleen datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering daarvan, moeten schriftelijk aan Interimage ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico betreffende de inhoud van de wijziging voor rekening van de wederpartij.

12.2.

Wijzigingen aangebracht op verzoek van de wederpartij, kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd buiten de schuld van Interimage wordt overschreden. Artikel 13. Uitvoering van de overeenkomst

13.1.

Interimage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

13.2.

Interimage heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Artikel 14. Verplichtingen van de wederpartij

14.1.

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interimage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en overeenkomstig de door Interimage aangegeven specificaties aan Interimage worden verstrekt.

14.2.

Indien de door de wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij. Interimage is niet verantwoordelijk voor het door de wederpartij verkeerd opgeven van een concept, teksten, afbeeldingen e.d. De wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens haar verstrekte of voorgeschreven materialen of hulpmiddelen.

Stuur ons een bericht